Advokat Anders Karlström

Nacka Forum, Saltsjöbaden

Familjerätt - fastighetsrätt - fordringar - tvister - juridisk rådgivning

  

KRAVRUTINER

Det är viktigt att sätta igång med kravrutiner omedelbart efter förfallodagen. Möjligheten att få betalt är störst i anslutning till köpet. Om gäldenären inte betalar bör stämningsansökan inges till tingsrätten så fort som möjligt.


Det finns en möjlighet att sätta press på en kund som inte betalar med följande förfarande. Kund som inte betalar klar och förfallen faktura och som är bokföringsskyldig kan uppmanas att betala enligt följande skrivelse.

På uppdrag av FÖRETAGET AB tillskriver jag Er. Ni har av FÖRETAGET AB köpt varor under oktober och november 1998 för 99.999 kr. Fakturorna med nr 1111 förföll till betalning den 5 december 1998. Kopior av fakturorna bifogas. Ni anmodas härmed att betala FÖRETAGET AB´s fordran inom en vecka. Om Ni inte betalar kan FÖRETAGET komma att ansöka om Ert försättande i konkurs enligt 2 kap 9 § konkurslagen.

Skrivelsen skall delges gäldenären. Om företaget inte betalar kan konkursansökan göras inom tre veckor. Det är viktigt att gäldenären har bekräftat mottagandet av varorna skriftligen. Detta förfarande bör ske i samråd med advokat Anders Karlström. Vänta inte tills du blir arg på kunden. Kom till mig istället.

Till huvudmenyn